Qëllimi / Aim

Të mbledhë bashkë shkencëtarët nga rajoni dhe më gjerë, për të diskutuar punët e tyre dhe për të nxitur bashkëpunimin në fushat përkatëse. Kjo jo vetëm në frymën e fuqizimit të shkencave biologjike në rajon, në fushat themelore, apo në ato praktike, por dhe për më shumë ndërgjegjësim se sëbashku mund të ecim më mirë, dhe më larg. Kjo Konferencë zhvillohet në kuadër të marrëveshjeve institucionale të nënshkruara mes Universitetit të Tiranës me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin të Tetovës. 

Duke e organizuar kësaj here këtë Konferencë në Prishtinë e shtrijmë më tej bashkëpunimin e nisur,         
si dhe zgjerojmë dhe thellojmë tematikën e zgjedhur.


***


Bring together the scientists from the region and beyond, to steer up the scientific dialogue and the cooperation in related fields. It aims not only strengthening the biological sciences, in basic and practical topics, but also increasing the awareness that together we can go well and far. The Conference is held in the framework of institutional agreements signed between the University of Tirana with the University of Prishtina and the University of Tetova.

Organizing this time in Prishtina we strengthen further the cooperation both in its longevity and space,
but also in the topics.