Data të rëndësishme / Important dates

·         Thirrja e parë: 30 Dhjetor 2017

·         Regjistrimi dhe Abstrakti: 30 Prill 2018                20 Maj 2018

·         Thirrja e dytë - Njoftimi mbi pranimin e punimit: 30 Qershor 2018  20 Korrik 2018

·         Thirrja e tretë - Programi i Konferencës:      30 Korrik 2018

·         Konferenca: 28-30 Shtator 2018

·         Thirrja e katërt - Zgjedhja për botim në BShN: 30 Tetor 2018

·         Dorëzimi i Punimeve të plota në BShN, FShN, UT: 30 Nëntor 2018

·         Thirrje përfundimtare - Botimi i Numrit Special të   BShN: 30 Dhjetor 2018

 

·         First Call: 30 December 2017

·         Registration and Abstract: 30 April 2018                20 May 2018

·         Second Call – Announcement about the abstract approval: 30 June 2018  20 July 2018

·         Third Call – Conference Program: 30 July 2018

·         Conference: 28-30 September 2018

·         Fourth Call - Selection for publishing in BNS:30 October 2018 

·         Deadline for whole manuscripts in BNS, FNS, UT: 30 November 2018

·         Last Call – Publication of the Special Number of BNS: 30 December 2018