Këshilla teknike për paraqitjen / Technical advices for presentations

·        Kumtesat plenare - jo më shumë se 20’.

·        Kumtesat e tjera me gojë - jo më shumë se 10’ (maksimumi 20 faqe në .ppt me shkrime dhe figura të qarta, që lexohen/shihen nga larg). 

Për arsye mirëorganizimi, këshillojmë autorët që mundësisht të dërgojnë në Prishtinë me postë elektronike prezantimet e tyre në .ppt 2-3 ditë para Konferencës, te Prof. Asoc. Avni Hajdari, Departamenti i Biologjisë, Fakultetit i Shkencave Matematike dhe Natyrore, Universiteti i Prishtinës; tel: +381 38 249 872; mob: +377 44 600 629; e-mail: avni.hajdari@uni-pr.edu. Ju lutemi të shënoni emrin e prezantimit me kodin që ka kumtesa juaj, për lehtësi sistemimi.

Posterat me shkrime dhe figura të qarta, që lexohen/shihen nga larg,  me përmasa rreth 60 cm x 90 cm. Ju lutemi të vendosni dukëshm në posterin kodin përkatës, për lehtësi sistemimi.


***


·        Plenary presentations - no more than 20'.

·        Other oral presentations - no more than 10' (maximum 20 slides in .ppt with clear, readable text and figures).

For good organization, we advise the authors to send their presentations in .ppt 2-3 days prior to the conference to Prof. As. Avni Hajdari, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Prishtina; tel: +381 38 249 872; mob: +377 44 600 629; e-mail: avni.hajdari@uni-pr.edu. Please enter the name of the presentation with the code of your notice to facilitate placement.

·        Posters with clear scripts and figures that are read / seen from afar, with dimensions about 60 cm x 90 cm. Please insert the appropriate code in the poster to facilitate placement.