Komiteti organizator & kontakte / Organizing committee & contacts

• Prof. Aleko Miho, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës./  Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. mob. +355(0)68 2707208;
e-mail: aleko.miho@fshn.edu.al;

• Prof. Asoc. Avni Hajdari, Departamenti i Biologjisë, Fakultetit i Shkencave Matematike dhe Natyrore, Universiteti i Prishtinës / Department of Biology, Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Prishtina, tel: +381 38 249 872; mob: +377 44 600 629; e-mail: avni.hajdari@uni-pr.edu;

• 
Prof. Asoc. Zeqir Veselaj, Departamenti i Mësimdhenies se Biologjisë, Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës / Department of Biology Teaching, Faculty of Education, University of Prishtina,                                      e-mail:  zeqir.veselaj@uni-pr.edu

• Prof. Asoc. Dashnor Nebija, Departamenti i Farmacisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës / Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Prishtina. e-mail: dashnor.nebija@uni-pr.edu;

• Dr. Jani Marka, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës /      Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, e-mail: jani.marka@fshn.edu.al;

• Dr. Merita Xhetani, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës / Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. e-mail: merita.xhetani@fshn.edu.al;

• MSc. Besnik Rexhepi, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave Matamatike-Natyrore,              Universiteti i Tetovës / Department of Biology, Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Tetova,     e-mail: besnik.rexhepi@unite.edu.mk;

• Dr. Gazmend Iseni, Departamenti i Biologjisë, Fakulteti i Shkencave Matamatike-Natyrore, Universiteti i Tetovës / Department of Biology, Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Tetova, e-mail gazmend.iseni@unite.edu.mk;

• Prof.Asoc. Agon Memeti, Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave Matamatike-Natyrore,    Universiteti i Tetovës / Department of Informatics, Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Tetova, e-mail agon.memeti@unite.edu.mk.