Njoftimi i katërt / Fourth call 

                                       KShBM/ACBE 2018               

                 Konferenca Shqiptare e Biologjisë & Mjedisit 

:
 

                      Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore, Universiteti i Prishtinës, Kosovë 
                                                   Konferenca në 28-29 Shtator, 2018
                                             Ekskursion në Malet e Sharrit në 30 Shtator, 2018  


             Albanian Conference on Biology  & Environment 

In:
 
                          Faculty of Mathematics - Natural Sciences, University of Prishtina, Kosovo
                                                        The Conference in 28-29 September, 2018 
                                              Excursion in Sharri Mountains in 30 September, 2018 

                                                  Gjuha / Language
                                 Shqip & Anglisht / Albanian & English

Organizuar nga: / Organized by:

  

Universiteti i Prishtinës / University of Prishtina (UP) (www.fshmn.uni-pr.edu)
Universiteti i Tiranës / University of Tirana (UT) (www.fshn.edu.al
Universiteti i Tetovës / Univesity of Tetova (UTe / UTe) (www.unite.edu.mk)