Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT

·        Abstraktet do të publikohen si në shqip dhe në anglisht në Librin e abstrakteve, i cili do të jetë në dispozicon gjatë zhvillimit të Konferencës.

·         Komiteti Shkencor, në bashkëpunim me Bordin Editorial të Buletinit të Shkencave të Natyrës, FShN, UT, do të bëjë ftesë që disa nga punët e paraqitura të përgatiten si artikuj shkencorë dhe të dërgohen për recensim brenda dt. 30 Nëntor 2018;ato do të botohen në një Numër special të BShN në fund të Dhjetorit 2018Shih Udhëzime për autorët në:http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.


***


·        Abstracts both in Albanian and in English will be published in the Book of Abstracts.

·        The Scientific Committee, in cooperation with the Editorial Board of the Bulletin of Natural Sciences, FNS, UT, will invite some of the presented works to be prepared as scientific papers and sent for pear review within 30 November 2018; they will be published in a Special Number of BNS at the end of December 2018. See the Instruction for authors at:http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.