Libri i Abstrakteve & Numër Special në BShN, UT / Book of Abstracts & Special Number BNS, UT

·       Librin e Abstrakteve në Shqip dhe Anglisht e gjeni këtu.

·         Komiteti Shkencor, në bashkëpunim me Bordin Editorial të Buletinit të Shkencave të Natyrës, FShN, UT, fton që disa nga punët e paraqitura në KShBM 2018 të përgatiten si artikuj shkencorë dhe të dërgohen për recensim brenda dt. 30 Nëntor 2018; ato do të botohen në një Numër special të BShN (Conference proceedings) në fund të Dhjetorit 2018 (shih Buletini i Shkencave të Natyrës (Online), ISSN 2305-882X; http://buletini.fshn.edu.al/). Ju lutemi ndiqni saktë Udhëzime për autorët në: http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.

 

***

 

·        Book of Abstracts in Albanian and in English is here.

·        The Scientific Committee, in cooperation with the Editorial Board of the Bulletin of Natural Sciences, FNS, UT, invite some of the presented works in ACBE to be prepared as scientific papers and sent for pear review within 30 November 2018; they will be published in a Special Number of BNS (Conference proceedings) at the end of December 2018 (see Buletini i Shkencave të Natyrës (Online), ISSN 2305-882X; http://buletini.fshn.edu.al/). Please follow exactly Instruction for authors at:http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.