Pak histori / Brief history

Kjo Konferencë është e treta e këtij lloji për periudhën e pas viteve 2000. Dy konferencat e mëparshme janë organizuar në Tiranë:

   • Konferenca Kombëtare e Zhvillimit të Shkencave Biologjike, u organizua nga Instituti i Kërkimeve Biologjike,     
        Akademia e Shkencave, në 26-27 Prill 2001; materialet e kësaj Konference u publikuan në Buletinin përkatës          të Studimeve Biologjike, Nr. Special, 5-6, 2001, Tiranë;  

   • Konferenca Ndërkombëtare e Shkencave Biologjike dhe Mjedisit, u organizua nga Fakulteti i Shkencave të     
        Natyrës, Universiteti i Tiranës, në 26-28 Shtator 2008; materialet përkatëse u botuan të plota në Librin e
        Përmbledhjeve (Proceedings). 

   • Gjithashtu, në Nëntor 2011  dhe Shtator 2014 janë organizuar nga Departamenti i Bioteknologjisë,  FShN, UT,
        Konferenca e Parë dhe e Dytë Ndërkombëtare në Bioteknologjitë e Aplikuara (ICAB I & ICAB II), të dyja me
        Proceedings në gjuhën angleze dhe ISBN.

Të gjitha këto Konferenca kanë pasur pjesëmarrje të gjerë mbarëshqiptare, por jo vetëm …


***

This Conference is the third of its kind organized in the post-2000 period. The two previous conferences have been organized in Tirana:
   • The National Conference of the Development of Biological Sciences was organized by the Institute of     
        Biological  Research, Academy of Sciences, in 26-27 April 2001; the materials of the Conference were         
        published in the respective Bulletin of Biological Studies, no. Special, 5-6, 2001, Tirana;  
   • The International Conference of Biological and Environmental Sciences, was organized from the Faculty of
        Natural Sciences, University of Tirana, on 26-28 September 2008; relevant materials were fully published in 
        the Proceedings. 
   • Moreover, in November 2011 and September 2014 are organized by the Department of Biotechnology, FNS,            UT, First and Second International Conference on Applied Biotechnologies (ICAB), both with English       
        Proceedings and ISBN.
All conferences have had broad participation in the Albanian side, but not only …