Pjesëmarrja & Regjistrimi / Participation & Registration

Në Konferencë mund të paraqiten me punimet e tyre gjithë punonjësit kërkimorë ose mësimorë-kërkimorë nga universitetet ose kolegjet universitare publike dhe private, si dhe studentët e ciklit master ose të doktoratës. Nxiten gjithashtu përfaqësime dhe nga institutet apo agjencitë qeveritare ose private, me kusht që punimet të trajtojnë aspekte biologjike dhe mjedisore me karakter shkencor të përmendura më sipër. Pjesëmarrësit që dëshirojnë të marrin pjesë janë të ftuar me kusht që të mbushin Formularin përkatës,
me qëllim mirëorganizimi.
Ju lutemi të lexoni me vëmendje Këshillat teknike bashkëngjitur.  

Lutemi ta dërgoni Abstraktin dhe Formularin e regjistrimit jo më vonë se dt. 30 Prill 2018, në njërën nga adresat: jani.marka@fshn.edu.al, ose merita.xhetani@fshn.edu.al.

Abstraktet do të publikohen si në shqip dhe në anglisht në Librin e abstrakteve. Komiteti Shkencor, në bashkëpunim me Bordin Editorial të Buletinit të Shkencave të Natyrës, FShN, UT, do të bëjë ftesë që disa nga punët e paraqitura të përgatiten si artikuj shkencorë dhe të dërgohen për recensim brenda
dt. 30 Nëntor 2018; ato do të botohen në një Numër special të BShN në fund të Dhjetorit 2018.
Shih
Udhëzime për autorët në: http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.

Informacionin e plotë për Konferencën mund ta gjeni: KETU

***

There can present their work the researchers from public and private universities or other higher education schools, as well as their students of master or doctoral courses. There are also encouraged representatives by governmental or private institutions or agencies.But their work has to deal with the biological and environmental research aspects mentioned above. Who wish to participate is invited provided completing the Registration form with the aim of well organizing. Please read also
Technical advices here attached. 

Please send the Abstract and the Registration form no later than 30 April 2018, in one of  the following addresses: jani.marka@fshn.edu.al or merita.xhetani@fshn.edu.al.

Abstracts both in Albanian and in English will be published in the Book of Abstracts. The Scientific Committee, in cooperation with the Editorial Board of the Bulletin of Natural Sciences, FNS, UT, will invite some of the presented works to be prepared as scientific papers and sent for pear review within
30 November 2018; they will be published in a Special Number of BNS at the end of December 2018.
See the
Instruction for authors at: http://buletini.fshn.edu.al/instructions-for-authors.

The full package about the Conference you can find it: HERE