Organizimi i Konferencës / Conference organization

Të Nderuar Kolegë!

Në emër të grupit organizator ju falenderojmë për dëshirën për të marrë pjesë dhe paraqitur punët tuaja shkencore në Konferencën Shqiptare të Biologjisë & Mjedisit (KShBM) / Albanian Conference on Biology & Environment (ACBE), e cila do të mbahet në Prishtinë, në dt. 28-30 Shtator 2018. Në Konferencë janë regjistruar gjithsej 126 pjesëmarrës nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe gjetkë. Janë paraqitur 92 punime, të cilët mbulojnë shumë fusha të rëndësishme të biologjisë së ruajtjes, biologjisë molekulare, ekologjisë, cilësisë së mjedisit, shëndetit dhe sigurisë ushqimore dhe edukimit biologjik.

Programin e Konferencës sëbashku me Këshilla teknike për Paraqitjen me gojë dhe Posterin mund t’i gjeni KËTU.

Për lehtësi organizimi sqarojmë se Ceremonia e hapjes dhe Seanca Plenare e Konferencës do të mbahet në Sallën e Bibliotekës Universitare, UPr, ditën e Premte, dt 28 Shtator 2018, ora 16.00-19.00. Sesionet me gojë do të zhvillohen në Sallën 1 dhe Sallën 2 (Kati i parë) të Fakultetit të Edukimit, në dt. 29 Shtator 2018, ora 08.30-19.30. Ceremonia plenare e mbylljes do të mbahet në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit të Edukimit, UPr, po në dt. 29 Shtator 2018, ora 19.30-20.00.

Theksojmë se kjo Konferencë organizohet prej Universitetit të Prishtinës në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës dhe Universitetin e Tetovës, nën mbështetjen e Universitetit të Prishtinës, Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Kosovë, etj. Cilësojmë për pjesëmarrësit se nga Organizatorët do të mbështeten kafetë dhe dreka koktej, Darka e përbashkët në restorant, udhëtimi dhe dreka me vete në ekskursion, botimi i Librit të abstrakteve dhe gjithë materialet e tjera informuese; përveç këtyre duam të sigurojmë gjithë pjesëmarrësit e regjistruar që vijnë nga jashtë Kosove, se Universiteti i Prishtinës do të sigurojë gjithashtu fjetjen falas në Shtëpinë e StudentitKurse për gjithë të regjistruarit nga Tirana, Universiteti i Tiranës do të vërë në dispozicon falas dy autobuza për të shkuar në Prishtinë në dt. 28 Shtator, dhe për t’u kthyer nga Prizreni në dt. 30 Shtator. Ju lutem ndiqni porositë për të gjitha këto.

 

Mirëupafshim në Prishtinë!

Prof. Aleko Miho, Prof. Avni Hajdari, MSc. Besnik Rexhepi

***

Dear colleagues!

On behalf of the organizing group, we thank you for the willing to participate and present your scientific work at the Albanian Conference on Biology & Environment (ACBE), which will be held in Pristina on dt. 28-30 September 2018. A total of 126 participants from Kosovo, Albania, Macedonia and elsewhere have been registered in the conference. 92 works have been presented, covering many important areas of conservation biology, molecular biology, ecology, environmental quality, health and nutrition security, and biological education.

The Conference Program with, some technical advices on the Oral Presentation and the Poster are given HERE.

We may inform that the Opening Ceremony and Plenary Session of the Conference will be at the University Library Hall, University of Prishtina, on Friday, 28 September 2018, from 16.00 to 19.00. The oral sessions will be held in Hall 1 and Hall 2 (First Floor) of the Faculty of Education, on dt. 29 September 2018, from 18.30 to 19.30. The closing Ceremony will be held in the Great Amphitheater of the Faculty of Education, UPr, on dt. 29 September 2018, from 19.30 to 20.00.

We emphasize that this Conference is organized by the University of Prishtina in cooperation with the University of Tirana and the University of Tetova, under the auspices of the University of Prishtina, Ministry of Education, Science and Technology (MEST), Kosovo, etc. Hence, the Organizer will supports coffees and the cocktail lunch, a common Diner in restaurant, the trip and a buggy lunch in excursion, the publication of the Book of Abstracts and all other info materials; besides these we want to assure all the registered participants coming from outside Kosovo, that Prishtina University will also provide free accommodation at the Student HouseFor all registered persons from Tirana, the University of Tirana will arrange free two buses to go to Prishtina on dt. 28 September, and to return from Prizreni on dt. 30 September. Please follow the instructions in time for all this information.

Welcome to Prishtina!

Prof. Aleko Miho, Prof. Avni Hajdari, MSc. Besnik Rexhepi