Fushat kërkimore / Research topics

Konferenca synon të përfshijë fusha themelore të biologjisë si:

·         biologji e ruajtjes (florë, faunë dhe ekologji);

·         biologji qelizore dhe molekulare;

·         biokimi;

·         fiziologji dhe ekofiziologji;

·         gjenetikë dhe gjenetikë popullatash; …

biologjisë së zbatuar, si:

·         bujqësi;

·         pylltari; 

·         bimë aromatiko-mjekësore;

·         peshkim dhe akuakulturë;

·         veterineri;     


***

The conference aims to include basic areas of biology such as:

·         conservation biology (flora, fauna end ecology);

·         cell and molecular biology;

·         biochemistry;

·         physiology and ecophysiology;

·         genetics and population genetics; …

In applied biology, as:

·         agriculture;

·         forestry; 

·         medicinal and aromatic plants;

·         fishing and aquaculture;

     
      
·         bioteknologji;

      ·         ruajtje, ripërtëritje dhe menaxhim i qëndrueshëm; ...

     Janë me interes gjithashtu:

      ·         cilësia kimike, fizike dhe biologjike e ekosistemeve;

      ·         ekotoksikologji;

      ·         siguri ushqimore dhe shëndetësore


Konferenca do të përfshijë edhe aspekte të mësimdhënies dhe ndërgjegjësimit në biologji dhe në mjedis, si nxitje dhe shpresë për një brez të ri me kulturë të gjerë jo vetëm mbarëshqiptare, por edhe në një Europë të Bashkuar e më gjerë.


       ***
     

      ·         veterinary;

      ·         biotechnology;

      ·         conservation, restoration and sustainable     
      management; ...

 Of interest are also:

      ·         chemical, physical and biological quality of     
      ecosystems;

      ·         ecotoxicology;

     ·         food safety and health; …

Teaching and awareness in biology and the environment is also important, hopping not only for widely educated young Albanian generations, but also in a United Europe and beyond.